I Essedalen har vi har en overordnet ramme omkring hverdagen, med seks læreplanstemaer som grundlag for vores planlægning.

I vores planlagte aktiviteter deler vi børnene op i mindre grupper. Enten med kammerater fra stuen eller på tværs af stuer og alder.

På den måde opnår børnene de bedste betingelser for læring. Børnene får mulighed for tættere voksenkontakt, og den voksne opnår et godt kendskab til det enkelte barns udvikling og trivsel.

Mindre grupper giver også barnet god mulighed for, at knytte venskaber og øve de sociale kompetencer.

Eksempler på planlagte aktiviteter kan være: tema om arbejdsbiler i vuggestuen, tema om natur for de ældste børn, tema om kroppen, rytmik forløb med forhindringsbane og børneyoga, udeliv på Hersted Høje, førskoleaktiviteter m.m.

Mange af vores temaer tager udgangspunkt i det, som børnene er optaget af i øjeblikket.

 

Læring i ikke planlagte aktiviteter

Den vigtigste spontane aktivitet er leg.

I legen forhandler børnene i børnehaven om, hvordan legen skal udvikle sig. Børnene lærer,blandt andet at give plads til andre og at kunne indgå aftaler og kompromis.

I vuggestuen lærer børnene efterhånden at lege med hinanden, i starten leger de mest for sig selv og ved siden af hinanden.

De mindste børn lærer hvordan de kan kontakte de andre børn og lege sammen.

I de ikke planlagte aktiviteter, lærer børnene både af hinanden, og af de voksne som støtter op om en leg eller en aktivitet, som hjælper med at løse en konflikt i legen.

 

Læring i hverdagens rutiner

Vi har fokus på barnets læring i hverdagens rutiner, og vi inddrager børnene i hverdagens praktiske opgaver, afhængig af deres individuelle udviklingstrin.

For eksempel lærer børnene i vuggestuen, med støtte fra de voksne, selv at tage deres tøj af og på og selv at kravle op i krybben, når de skal sove.

Det styrker deres personlige og motoriske udvikling.

Og børnene, både i vuggestuen og i børnehaven, er med i køkkenet, når vi skal hente mad og rullebordet skal dækkes.

Når børnene er med til at tælle tallerkner og kopper, understøtter vi børnenes kendskab til matematiske begreber, ligesom der også er sproglig læring i, at være

med til at dække rullebordet; skal kopperne mon stå 'oppe' eller 'nede'?

Når børnene skal i SFO og skole, er det vigtigt at kunne klare at tage tøj af og på selv, selv at kunne klare toiletbesøg m.m, så børnene ikke er helt afhængige af hjælp fra den voksne.

 

Måltidet

Vi lærer også når vi spiser.
Allerede i vuggestuen lærer børnene selv at hælde mælk op af små kander, og selv at øse op på deres tallerknen.
I børnehaven arbejder vi videre med, at børnene selv smører deres rugbrød og er med til at skære frugt ud m.m.

Det hele foregår ud fra barnets aktuelle udviklingstrin, og med hjælp og støtte fra den voksne.
 
Vi  motiverer også børnenes ”madmod”, og vi opfordrer dem til at smage på ting, som de måske ikke helt kender, så de lærer nye smage og madvarer at kende.

 

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen er jf. Dagtilbudsloven §5 forpligtet til at føre tilsyn i kommunens dagtilbud. I Glostrup kommune føres der et planlagt pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år. Ud over det lovpligtige tilsyn føres der kontinuerligt tilsyn med dagtilbuddene, det er fx via forældrehenvendelser, hvor konsulent eller funktionsleder fra Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) følger op og går i dialog med ledelsen i dagtilbuddet, via dagtilbuddets deltagelse i projekter, via dagtilbuddets samarbejde med logopæder, psykologer, pædagogiske vejledere mv. Opstår der opmærksomhedspunkter, der kræver en større opmærksomhed fra CBUF, iværksættes et uanmeldt tilsyn.

Tilsynet består af observationer i det enkelte dagtilbud, hvor der er fokus på relationen mellem børn og voksne og på børnenes læringsmiljø. Der samles efterfølgende op på observationerne med personalet på de enkelte børnegrupper samt ved en tilsynsdialog, hvor der ud over ledelsen deltager medarbejderrepræsentanter samt evt. forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Forud for tilsynsdialogen har ledelsen besvaret en række spørgsmål omkring både drift og pædagogik, som også indgår i drøftelserne ved tilsynsdialogen. Når tilsynet er afsluttet, bliver konklusionen fra tilsynet offentligt tilgængeligt på den enkelte institutions hjemmeside.

 Kvalitetsrapport maj 2022